Ống Cao Su Lưu Hoá Cách Nhiệt

Ống Cao Su Lưu Hoá Cách Nhiệt : Chịu nhiệt độ từ – 40oC đến  +105oC thường sử dụng trong hệ thống:
+ Cách nhiệt cho đường ống nước nóng
+ Cách nhiệt cho đường ống (hơi) lạnh.
+ Cách nhiệt cho đường ống nước lạnh & hệ thống cấp đông.